Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") firmy Karel Brodský,             IČO: 4701288, DIČ: CZ7510112654, Štěpánovská 330, 190 17 Praha - Vinoř (dále jen "prodávající") upravují vzájemní práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rigid-podlahy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy řídí i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel. Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.Podnikatel (prodávající) - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.Spotřebitel (kupující) - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonem stanovených důvodů, není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, jenž bude požadovat úhradu ceny zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím dle ujednání obsaženého v čl. 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek v případě, kdy tento kupující (resp. kupující, jenž se identifikuje shodných telefonním číslem či e-mailovou adresou) v minulosti odmítl objednané zboží na dobírku převzít. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo požadovat po takovémto kupujícím úhradu ceny zboží před odesláním zboží.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující zcela sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.Prodávající výslovně prohlašuje (a kupující bere na vědomí), že veškeré zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové adrese www.nejlevnejsinabytek.cz, je určeno pouze pro užívání v domácnosti běžným způsobem; není určeno pro užívání v komerčních prostorách či všude tam, kde jsou z povahy věci kladeny zvýšené nároky na toto zboží (komerční prostory, zvýšený rozsah užívání nadměrným počtem osob atd.).Kupující bere na vědomí, že odstín barevného provedení zboží se může lišit v závislosti na nastavení zobrazovacího zařízení (monitor, display mobilního zařízení, projektor apod.).
Tolerance rozměrů u čalouněného nábytku je ±5 cm.
Na dárky, které jsou prodávajícím poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat žádný právní nárok.

2.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO - SPOTŘEBITELE

Nejedná-li se o případ, kdy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, pak má dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku spotřebitel v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

• Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) s textem: Chci odstoupit od smlouvy číslo XY, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží peněz na účet (uveďte prosím číslo účtu). Dále uveďte datum a podpis. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě nebo vyplňte formulář.
• Zboží zašlete zpět na adresu skladu (Štěpánovská 330, 190 17 Praha - Vinoř). Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zboží může být rozbaleno, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
• Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Odstoupí - li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
• Odstoupí - li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od vrácení zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
• Odstoupí - li spotřebitel od smlouvy pouze u části dodaného zboží, budou náklady na dodání ponechaného zboží hrazeny spotřebitelem v plné výši dle aktuální ceny dopravného pro hodnotu ponechaného zboží
• Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1827 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

2.1.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 10% z celkové ceny objednávky. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou - především náklady na zmařenou přepravu k Vám a zpět na náš centrální sklad. V případě, že smluvní pokutu neuhradíte v námi stanoveném termínu, tzn. do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými zákonnými normami. Kupující spotřebitel dává výslovný souhlas prodávajícímu, v případě svého nesplaceného závazku, že může osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí společnost pro vymáhání pohledávek.

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.CENY

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
Vybrané zboží zašleme na Vaši adresu a zaplatíte v hotovosti při dodání zboží přímo řidiči (u řidiče není možné platit kartou).
V tomto případě platby je kupujícímu jako tzv. další náklady související s dodáním zboží účtována dobírka ve výši 50,- Kč.
K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1201944002/5500, vedený u společnosti Raiffansen Bank.
V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení kupní ceny včetně ceny za dopravu v plné výši prodávajícímu na účet.Po odeslání objednávky Vám ihned automaticky zašleme na Vaši e-mailovou adresu zálohovou fakturu.
Číslo zálohové faktury použijte jako variabilní symbol, je to zároveň i číslo objednávky.
O přijetí platby Vás budeme informovat e-mailem, většinou je to do dvou pracovních dnů od zadání příkazu ve Vaší bance.
Po přijetí Vaší platby na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu dle domluveného termínu.
K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
Prodávající je oprávněn požadovat zálohu do výše 30% z celkové kupní ceny ještě před objednáním zboží kupujícímu.


4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 OSOBNÍ ODBĚRV případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na e-mail kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud kupující neodebere zboží do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru, je prodávající oprávněn požadovat po něm zaplacení poplatků za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/každý již započatý den. Pokud zboží nebude odebráno do 1 měsíce ode dne odeslání výzvy k odběru zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě osobního odběru je nutné se nejdříve dostavit na provozovnu prodávajícího a uhradit v plné výši kupní cenu. Poté bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu. Svým podpisem dodacího listu kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží je kompletní a bez mechanického poškození.4.2 DORUČENÍ ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍMZpůsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu dle bodu 2.2.2.Zboží je doručováno prostřednictvím externí přepravní společnosti.
• objednávka nad 20 000 Kč a více - dopravné zdarma. Za provedenou přepravu se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení v pracovní dny mezi osmou a šestnáctou hodinou bez možnosti určení přesného času doručení předem. Zboží je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zásilky si kupující zkontroluje rovněž počet balení a tento počet balení zapíše do dodacího listu, který podepisuje přepravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého kusu zboží.
V případě zjištění výrobní vady po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, kupující neprodleně kontaktuje reklamačního pracovníka internetového obchodu. Takováto reklamace bude přijata a vyřízena v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží).

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku. V případě, že kupujícím není podnikatel, se práva a povinnosti smluvních stran dále řídí rovněž ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Záruka za jakost

V případě, že kupujícím je spotřebitel, je na veškeré zboží poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). V případě, že kupujícím je podnikatel, je na veškeré zboží poskytována záruka za jakost v délce 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Jako záruční list slouží faktura.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní - li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal - li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí - li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@rigid-podlahy.cz. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem.Reklamace musí obsahovat:
• číslo objednávky nebo číslo faktury
• název reklamovaného zboží
• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail, číslo účtu)
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.7. DOTAZNÍKVaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@rigid-podlahy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího. Se stížností se spotřebitel případně může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Firma Karel brodský si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná na vyžádání. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

8. MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Pro vyhodnocení našich marketingových aktivit, úspěšnosti reklamních kampaní, efektivity vynakládání finančních prostředků na tyto činnosti a analýzu našeho postavení na trhu využíváme jako zpracovatele společnost Roivenue s.r.o., které předáváme některé údaje o činnosti našich zákazníků na našich internetových stránkách.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2020. Ceny a nabídky na tomto eshopu jsou platné do 01.09.2020